T: +386 (0)1 422 88 77, M: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

ACCOUNTING SERVICES - TAX ATTORNEY - CONSULTING COMPANY - ACCOUNTANT - LJUBLJANA - SLOVENIA

Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Strokovni izrazi: računovodstvo - knjigovodstvo

FINANČNI RAČUN
Finančni račun plačilne bilance sestavljajo: bilanca neposrednih naložb, bilanca naložb v vrednostne papirje, bilanca drugih naložb (posojila in trgovinski krediti, valuta in vloge, drugo) in spremembe mednarodnih rezerv.

TEKOČI TRANSFERJI
Tekoči transferji tekočega računa plačilne bilance zajemajo vse realne vire in finančne postavke, zagotovljene brez kakršnega koli nadomestila iz enega v drugo gospodarstvo. Tekoči transferji neposredno vplivajo na raven razpoložljivega dohodka v gospodarstvu in na porabo blaga in storitev.

OBRESTI
Obresti kot dohodek so vsak znesek, ki je višji kot vrnjena glavnica, torej tudi bonusi, premije, inflacijski dohodek, tečajne razlike in vsi podobni dohodki, ki izhajajo iz finančno-dolžniškega razmerja. Vsi ti zneski pomenijo obresti.

POTNI NALOGI
Potni nalogi so računovodske listine, ki dokazujejo obstoj službenih potovanj zaposlenih in služijo povračilu davčno priznanih stroškov, ki so jih ti imeli v zvezi s službenim potovanjem. S temi listinami podjetje tudi dokazuje, da gre za davčno priznani odhodek podjetja. Pri potnem nalogu gre običajno za obračun dnevnice (kot nadomestila za povračilo stroškov za prehrano) in prevoznih stroškov (kilometrina, cestnina, parkirnina, prevoz z javnimi sredstvi itd.) na službeni poti.

ZAJAMČENI OSEBNI DOHODEK
Zajamčeni osebni dohodek je dohodek, ki je (iz dela) zajamčen vsakemu delavcu najmanj v višini, ki mu zagotavlja materialno in socialno varnost.

BONITETA
Boniteta je vsaka ugodnost (ne glede na to, ali je v obliki proizvoda, storitve ali v drugi obliki), ki jo podjetje zagotovi zaposlenemu ali njegovemu družinskemu članu.

DOHODNINA
Dohodnina je davek od dohodka fizičnih oseb. V obračunu dohodnine so zajeti vsi obdavčljivi dohodki, ki jih fizična oseba pridobi oziroma doseže v koledarskem letu.

DOBIČEK
Dobiček je razlika med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki podjetja, ki rezultira v pozitivnem poslovnem izidu. Nekatera podjetja sicer lahko imajo presežek prihodkov nad odhodki, ne pa nujno tudi dobička (gre za vprašanje davka od dobička in davčno priznanih prihodkov in odhodkov). Dobiček lahko na primer izračunamo tudi kot razliko med končnim in začetnim kapitalom, zmanjšano za neposredne spremembe kapitala (računovodski vidik).

AVTORSKI HONORAR
Avtorski honorar je dohodek, izplačan na podlagi avtorske pogodbe, ki je lahko sklenjena za stvaritev avtorskega dela ali za uporabo avtorskih del.

ODPRAVNINA
Pojem odpravnina pomeni enkratno izplačilo npr. ob prenehanju delovnega razmerja ali ob upokojitvi. Višina odpravnine je odvisna od višine delavčeve plače. S stališča sodne prakse je odpravnina oblika varstva dohodka delavca, ki mu je prenehalo delovno razmerje. Odpravnina se obvezno izplačuje v denarju in ne v kakšni drugi obliki. Delodajalec ni dolžan izplačati odpravnine, če zagotovi varstvo delavca na drugačen način, in sicer z ustrezno zaposlitvijo pri drugem delodajalcu ali z dokupom delovne dobe.

OSNOVNI KAPITAL
Osnovni kapital je tisti del kapitala, ki je nominalno določen v aktu o ustanovitvi družbe. Vplačajo ga lastniki podjetja (družbeniki oziroma delničarji) in je vpisan tudi v ustreznem sodnem registru. Glede na vrsto podjetja lahko osnovni kapital delimo na: delniški kapital (delniška družba), delež v kapitalu (družba z omejeno odgovornostjo), kapitalsko vlogo (družba z enim samim družbenikom).Osnovni delniški kapital se deli na: navadne in prednostne delnice. Odkupljene lastne delnice se navajajo posebej, ker nanje ni vezana glasovalna pravica, prav tako pa se na lastne delnice ne razporeja dobiček.

KREDIT
Kredit je pravni posel in pomeni pogodbeni odnos med banko in stranko, pri katerem se banka zavezuje, da bo dala uporabniku kredita na voljo določen znesek denarnih sredstev za določen ali nedoločen čas, za neki namen ali brez določenega namena. Uporabnik pa se zavezuje, da bo plačeval banki dogovorjene obresti in dobljeni znesek denarja vrnil v določenem času in na način, ki sta določena v pogodbi, ki vsebuje najmanj tri elemente, in sicer: pogoji za nastanek kredita (prepustitev denarja), način uporabe kredita in način vračanja kredita.

 

<< Back

Accounting video

video presentation

» Promo video teaser

Excellence of Replika group
Replika group distinguishes itself with professional workers, knowledge, high quality work and great responsiveness.

Računovodstvo

VIRTUAL OFFICE AND E-ADVICE

Virtual office
We offer registration of your company at our business address in Ljubljana, Slovenia (EU), as well as e-consulting.

E-advice

EEPA Winner Horizon 2020 tools

MOVING BUSINESS TO SLOVENIA

 • ACQUISITION OF A COMPANY

  Acquisition of a company in Slovenia (an already established and clean company) enables a fast and easy penetration of the Slovene market and an immediate start of business operations.

 • ESTABLISHING A COMPANY

  Establishing a company in Slovenia enables you to take advantage of all the benefits appertaining to newly established companies within the EU. The procedure is conducted by Replika consultants.

 • REGISTERED OFFICE

  Registered office in a particular region can create competitive advantage. Your company office can also be at our business address.

 • BANK ACCOUNT

  Choosing the right bank is an important decision for smooth business operations. We offer comprehensive financial consulting, establishment of e-bank and managing communication with the banks.

 • COMPANY STAMP

  Advantages of great companies are hidden in details. We offer companies everything in one place, even making of a company stamp.

 • TAX NUMBER

  Lawful tax operations and tax savings are a precondition for company success. We offer comprehensive tax consulting, including obtaining of the tax number.

 • IDENTIFICATION FOR VAT

  A foreign company must provide the tax authority with required documentation, so that it can identify as a taxpayer. On client's request, we can prepare all the necessary documents.

 • VIRTUAL OFFICE

  The development of communication tools allows smooth business operations, as you can be virtually present anywhere and at all times. You can accomplish this with our e-accounting and e-banking.

 • RESIDENCE PERMIT

  To work in Slovenia, you do not only need a work permit, but also a residence permit. We arrange all documentation individually and with respect to individual's needs.

 • WORK PERMIT

  Work permit is the key document for starting business operations in Slovenia. Later on, we can also arrange a residence permit for you.

 • BOOKKEEPING AND ACCOUNTING

  Regulated bookkeeping and accounting are key foundations of successful business. In Replika, we have been providing comprehensive accounting services since 2003.

 • TAX AGENT

  If the registered office of your company is outside the EU and you perform business in Slovenia, you need a tax agent. Replika is a recognized tax agent for internationally established businesses.

 • VAT REIMBURSEMENT

  Foreigners without a permanent residence in European Community (EU) also have the chance to have their VAT reimbursed. In Replika, we arrange tax refund for our clients.

 • TRILATERAL TRANSACTIONS

  The rules for accounting VAT on international transactions require good knowledge of tax legislation. In Replika, we provide tax consulting in trilateral transactions.

 • INTRASTAT

  Reporting for intrastat is only one of company obligations. Our consultants can relieve taxpayers of this obligation.

 • TRANSFER PRICING

  Transfer pricing and proper accounting of taxes may have a significant impact on the profit of your business. In Replika, we can advise you in determining transfer prices.

 • INCOME TAX

  Optimition of fiscal balance can significantly lower a company's income tax in a lawful manner. Optimization is offered within Repliak tax consulting.

 • BUSINESS PLAN

  Preparation of a business plan which is to be successfully performed demands knowledge of management, finance and law. In Replika, we have both experts and knowledge in one place.

 • BUSINESS SERVICES

  You are an amazing manager, but have no time or staff to do everything alone? Outsourcing of business services has nowadays become a necessity, as well as competitive advantage.

 • FINANCING PROJECTS

  Adequate financing of a project is crucial to its success. Our experts offer comprehensive financial consulting in obtaining various sources of funds.

 • INVESTMENT PROJECTS

  There exist some great investment projects in need of funding. In Replika, we know which investments have potential.

 • GRANTS

  Grants can be an important source of additional funding for your project. In Replika, we know the ways and means for obtaining grants.

 • REAL ESTATE INVESTMENTS

  Buying real estate or a house in Slovenia demands knowledge of the real estate market and their status. In Replika, we perform all real estate services.

 • PUBLIC AUCTIONS

  Buying real estate at a public auction can be an excellent investment opportunity. In our company, we follow all public auctions of real estates in Slovenia.

 • LEGAL ADVICE

  Company establishment, company acquisition, employment, terms and conditions contracts of all types. Legal advice from our legal consultant can solve you challenges.

 • BUSINESS CLUB REPLIKA

  Business club Replika offers our clients business socializing and exchange of current business information. We invite you to join us.

 • BUSINESS PARTNER

  Choosing the right business partner is always important for a successful realization of a project. In Replika, we can help you find or check the appropriate business partner.

 • BOOSTING EU ECONOMY

  Company Replika in cooperation with four partners has developed an EU Erasmus project which aim is to boost FDI in EU through training of FDI advisors.

1/3

Investment projects, real estate investments, education and public auctions of real estates

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.
(knowledge of investment, Ltd.)

EU grants, company representation, business optimization and project management

Replika PRO

idejni inženiring, d.o.o.
(conceptual engineering, Ltd.)

Naj računovodski servis 2012
Best accounting service in Slovenia
Certified accounting service
 
accounting in slovenia
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM